Nieuws

(Duurzaam) storten is nodig in een circulaire economie

Duurzaam storten

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig en netjes op in stortplaatsen.

Het beheer van stortplaatsen gaat in de toekomst op steeds duurzamere wijze gebeuren. Dat bleek tijdens het symposium ‘Storten in een circulaire economie’, dat de Stichting Duurzaam Storten op maandag 6 november in Almere organiseerde. De conclusies worden onderschreven door overheid, wetenschappers en afvalbranche.

Elbert Dijkgraaf van Erasmus University Rotterdam zette zijn vizier op de toekomst van de stortsector.

”Storten is onderdeel van de circulaire economie. Het heeft een nutsfunctie. Ook via de markt kun je die nutsfunctie garanderen. Door goede samenwerking in de keten kunnen stappen vooruit worden gezet.”

Storten heeft een essentiële functie

Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijkt dat storten de komende decennia een belangrijke rol blijft vervullen. Ook in een circulaire economie.

“Volledig circulair zullen we nooit zijn. Storten heeft een essentiële functie te vervullen”, licht Hagar Ligtvoet, afdelingshoofd Grondstoffen en Recycling bij het ministerie IenW, toe.

“We hebben te maken met een ‘erfenis uit het verleden’ van niet-recyclebare materialen en we willen bepaalde stoffen niet terug in onze economie. Bij recycling ontstaan residuen die gestort moeten worden en in geval van calamiteiten moet afval tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Storten moet dus beschikbaar en betaalbaar zijn.”

Het ministerie ontwikkelt een werkprogramma voor storten. “We kijken naar actualisatie van verouderde technische richtlijnen, het huidige moratorium op de stortcapaciteit, differentiatie in de afvalstoffenbelasting en het terugnemen van afval dat is opgeslagen zodra er een nieuwe verwerkingstechniek beschikbaar is. Dit doen we in samenwerking met de stakeholders. Want we willen een gedragen aanpassing van het beleid.”, aldus Ligtvoet.

Duurzaam stortbeheer

De initiële bevindingen van het onderzoek naar de duurzame beheermethoden voor bestaande stortplaatsen onthullen de mogelijkheid om vervuiling in stortplaatsen op een milieuvriendelijke en veilige wijze versneld af te breken. Hierdoor wordt de noodzaak voor voortdurende controle aanzienlijk verminderd.

Timo Heimovaraa van de TU Delft presenteerde inzichten over het ‘Duurzaam Stortbeheer (iDS)’-programma, dat in 2017 is gestart door samenwerking tussen de overheid, provincies, afvalbedrijven en wetenschappers. “We leren ontzettend veel en hebben een grote dataset die ook voor de toekomst van onschatbare waarde is.”

Na een tussenbeoordeling van de iDS-pilots hebben de betrokken partijen besloten om te onderzoeken of het programma met vier jaar kan worden verlengd. Dit zal de mogelijkheid bieden om een weloverwogen eindconclusie te trekken op basis van aanvullende meetgegevens. Dit vormt een stevige basis voor het opnemen van duurzaam stortbeheer als een permanente regeling in het Stortbesluit bodembescherming.

Resolute aanpak van het ministerie

Hans Boer, voorzitter van de Stichting Duurzaam Storten, sloot de bijeenkomst af met een positief gevoel: “Storten is actueel. Wij zijn als branche blij dat het ministerie dit zo voortvarend oppakt. Storten is nodig om te komen tot een circulaire economie. Laten we dat snel vertalen in beleid.”

Betrokken partijen

Bijna tachtig belangstellenden woonden het symposium in Almere bij. Voorafgaand namen vijftig deelnemers een kijkje bij stortplaats Braambergen van Afvalzorg, één van de drie pilotlocaties. Stichting Duurzaam Storten organiseerde het symposium in samenwerking met de ondertekenaars van de iDS-Green Deal. Dit zijn de ministeries van IenW en Economische Zaken & Klimaat, provincies Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, stortplaatsexploitanten Afvalzorg, Attero, Renewi, Rova, Sortiva, Twence en brancheorganisaties Stichting Duurzaam Storten en Vereniging Afvalbedrijven.

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×