Nieuws

Unilever boekt vooruitgang met regeneratieve landbouw in Europa

Unilever heeft vandaag de eerste resultaten bekendgemaakt van haar inspanningen om regeneratieve landbouw toe te passen in haar toeleveringsketens in Europa. Regeneratieve landbouw is een benadering die de bodemgezondheid, de biodiversiteit, het waterbeheer en de klimaatbestendigheid verbetert door middel van duurzame praktijken. Unilever werkt samen met boeren, leveranciers en partners om deze principes te implementeren en te meten in verschillende gewassen en regio’s.

Een van de projecten richt zich op de productie van tomaten in Spanje, die worden gebruikt voor de merken Unox en Knorr. Unilever ondersteunt de Spaanse tomatenleverancier Agraz om boeren te helpen hun watergebruik te optimaliseren, hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de biodiversiteit in hun gebied te vergroten. Dit gebeurt door middel van geavanceerde irrigatiesystemen, sensoren en bodemmeetinstrumenten die boeren voorzien van real-time informatie over de waterbehoefte van hun gewassen. Daarnaast hebben sommige boeren wilde bloemranden geplant om meer bestuivers en wilde planten aan te trekken.

De resultaten van dit project zijn indrukwekkend: de uitstoot van broeikasgassen per kilogram tomaten is met 37% afgenomen, het organisch materiaal in de bodem is met 27% toegenomen, wat wijst op een hogere bodemvruchtbaarheid en koolstofopslag, en de bestuivers en de diversiteit van wilde bloemen zijn respectievelijk met 173% en 27% toegenomen.

© Unilever

Een ander project betreft de productie van rijst in Italië, die ook wordt gebruikt voor Knorr-producten. Unilever werkt samen met de Italiaanse rijstleverancier Parboriz om watervervuiling en broeikasgasemissies te verminderen en de biodiversiteit te verhogen. Dit wordt gedaan door het gebruik van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen, het verminderen van het aantal overstromingen tijdens het groeiseizoen en het introduceren van een rotatiesysteem met andere gewassen zoals erwten, bonen en klaver.

De resultaten van dit project laten ook positieve effecten zien: het watergebruik per kilogram rijst is met 30% afgenomen, het stikstofgehalte in het water is met 90% afgenomen, wat wijst op een lagere watervervuiling, en de biodiversiteit is met 15% toegenomen.

© Unilever

De weg naar netto nul broeikasemissies

Deze projecten maken deel uit van de ambitie van Unilever om tegen 2039 netto nul broeikasgasemissies te bereiken in haar toeleveringsketens. Unilever presenteerde in 2021 haar Regeneratieve Landbouw Principes, die gebaseerd zijn op vijf pijlers: bodemgezondheid, biodiversiteit, waterbeheer, koolstofbeheer en sociale inclusie. Unilever streeft ernaar om deze principes toe te passen op meer dan 14 miljoen hectare landbouwgrond wereldwijd tegen 2030.

Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unilever: “We zijn verheugd om deze eerste resultaten te delen, die laten zien dat regeneratieve landbouw niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor de boeren en onze bedrijven. We zijn vastbesloten om samen te werken met onze partners om deze benadering verder op te schalen en te verspreiden. We geloven dat regeneratieve landbouw een sleutelrol kan spelen in het aanpakken van de klimaatcrisis, het beschermen van de biodiversiteit en het verbeteren van de voedselzekerheid.”

Onderwerp:
DuurzaamheidEnergieMilieu

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×