Nieuws
0

Provincies willen delta aanpakken

Benno Boeters

In 2014 moeten er maatregelen voor betere waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer op tafel liggen in een rijksstructuurvisie.

Er komt een proef met een getijdenenergie. En de betrokken waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat werken verder aan vijf ‘altijd goed’ maatregelen tegen verzilting en voor zuiniger omgaan met zoet water.

Zo luiden de voorstellen van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta met vertegenwoordigers uit gemeenten, drie provincies en de betrokken waterschappen. Afgelopen dinsdag overlegden zij met demissionair staatssecretaris Joop Atsma. De uitkomsten van het overleg worden pas openbaar als Atsma de Kamer inlicht. De rijksstructuurvisie moet duidelijk maken of de Grevelingen geschikt is als bergingsbassin bij extreme rivierafvoer. Het Volkerak-Zoommeer is daar ook al voor aangewezen. Daarnaast willen de betrokken provincies water uit zee toelaten om de waterkwaliteit van de – zoute – Grevelingen te verbeteren.

In de Flakkeese spuisluis tussen Grevelingen en de Oosterschelde wil men een proef doen met getijdenenergie. Zeeland en Zuid Holland staan klaar om elk twee ton in een Tidal Test Centre te investeren en Atsma is gevraagd om een subsidie van vijf miljoen euro. De uiteindelijke installatie komt op de Brouwersdam.

De structuurvisie moet de knoop doorhakken of een overgang van het zoete Volkerak-Zoommeer naar zout de oplossing is om de bloei van blauwalgen te elimineren. De oester- en mosselkwekers kunnen hun voordeel doen met voedselrijk water in dit bekken, en ook recreanten vinden een ecologisch gezond gebied aantrekkelijker, zo is de verwachting. Voorwaarde daarbij is wel dat agrariërs in dat gebied kunnen beschikken over voldoende zoet water. Daarvoor willen de waterschappen een alternatieve aanvoer van zoet water via de Roode Vaart in Noordwest Brabant creëren. De kosten komen uit op 29 miljoen euro, waarvan de regio 19,5 miljoen voor haar rekening neemt. Het rijk zou de overige 9,5 miljoen moeten bijdragen. Een proef met beprijzing van zoet water in St Philipsland en op Tholen moet efficiënt gebruik van zoet water (ook regenwater) aanscherpen.

Voor plaatsen waar zout water juist niet gewenst is bepleit de stuurgroep ‘altijd goed maatregelen’, om indringing van zout water vanuit zee bij lage rivierafvoer tegen te gaan en zoet water beter in te zetten tegen verzilting. Een pilot met een bellenscherm in de Nieuwe Waterweg moet uitwijzen of dit een (kosten-)effectieve manier is om ‘de zouttong’ uit zee tegen te houden. En een pilot in de jachtensluis van de Krammersluizen dient om te onderzoeken of een luchtbellenscherm in combinatie met een waterscherm en aanvullende maatregelen (de zoutlekbeperkende sluis) een gunstig alternatief is voor het huidige stelsel voor zoet-zoutscheiding.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekEnergie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×